Monday, July 6, 2009

Học Tiếng Việt Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

9 Sinh Viên, 3 Tuần học tập, 1 Tuần du lịch, Hàng ngày nào cũng đi chơi...The 9 students and our dedicated teacher!Model answers for our test paper (:


sẽ tiếp tục...